close
loading

                                                                                                      

 

 

Zmiany w otoczeniu rynkowym organizacji wymuszają na kadrze zarządzającej konieczność szybkiego i właściwego reagowania na nie. Długofalowość w projektowaniu, przygotowywaniu i wdrażaniu strategii firmy leży u podstaw oferowanego przez MAGNUS Consulting systemu zarządzania zasobami ludzkimi - HRM Limes. Nasza koncepcja pozwala oddziaływać na organizację poprzez zwiększenie jej efektywności, koncentrując się na następujących obszarach funkcjonalnych:

 

Koncepcja HRM Limes kierowana jest do organizacji, które świadomie kapitalizują wiedzę swoich pracowników. Nasza metodologia zarządzania zasobami ludzkimi nakierowania jest na:

  • zwiększenie efektywności sił sprzedaży (Sales Force Effectiveness),
  • optymalizację efektywności procesu obiegu informacji w biurze (Administration Business Process Reengineering),
  • optymalizację procesów komunikacji wewnętrznej (Inner Voices),
  • zarządzanie kompetencjami w firmie,
  • wspieranie realizacji strategii biznesowej.

Implementacja strategii HRM Limes poprzedzona jest audytem funkcji personalnej, który pozwala ocenić skuteczność systemu zarządzania ludźmi pod kątem jego użyteczności dla realizacji celów biznesowych lub strategii firmy.

 

Efektem zastosowania koncepcji HRM Limes jest ustanowienie organizacji gotowej do świadomego zarządzania wiedzą poprzez wykorzystanie potencjału własnych kadr.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.