close
loading

                                                                                                      

 

 

Outplacement grupowy to program skierowany do kadry średniego i niższego szczebla, obejmujący minimum sześciu jednorazowo zwalnianych pracowników. Program realizowany przez MAGNUS Consulting koncentruje się na znalezieniu uczestnikom programu nowego pracodawcy lub założeniu własnej firmy. Nasza pomoc dla pracodawcy rozciąga się również na analizę i doradztwo w zakresie prawnym całego przedsięwzięcia.

 

Celem realizowanego przez MAGNUS Consulting programu jest pomoc w znalezieniu pracy jak największej liczbie zwalnianych osób. Poprzez warsztaty grupowe, pomoc doradców zawodowych, analityków rynku pracy oraz w pewnym zakresie indywidualną opiekę nad uczestnikami przygotowujemy uczestników do stawienia czoła rynkowym wyzwaniom.

 

Ustandaryzowane i przeredagowane aplikacje uczestników przesyłamy do jak największej liczby potencjalnych pracodawców, urzędów pracy oraz internetowych baz danych.

 

Pomagamy w rozpoczęciu działalności na własny rachunek współtworząc z uczestnikami programu profesjonalny biznes-plan, oferując jednocześnie wsparcie w nawiązaniu kontaktu z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Dodatkowo gwarantujemy dostęp do pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i przepisów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.