close
loading

                                                                                                      

 

 

 

Outplacement indywidualny to program skierowany do kadry najwyższego szczebla zarządzania. Realizacja projektów dotyczących zwolnień indywidualnych jest mocno skorelowana z działalnością Place 2B Center – wewnętrznym centrum liderów firmy MAGNUS Consulting.

 

Poprzez program wsparcia indywidualnego oferujemy konsultacje obejmujące podsumowanie dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Nasze działania koncentrują się również na odpowiednim zmotywowaniu kandydata do aktywnych form poszukiwań nowego pracodawcy. Na bazie ekspertyzy stworzonej przez konsultantów i psychologów nakreślamy alternatywne scenariusze dalszego rozwoju zawodowego. Dużą wagę przywiązujemy do analizy bieżącej sytuacji na rynku pracy w kontekście potencjału uczestnika.

 

Należy pamiętać, ze outplacement indywidualny to proces długotrwały i żmudny, podczas którego koncentrujemy się również na odpowiednim przygotowaniu uczestnika poprzez prowadzone warsztaty. W ich trakcie aranżujemy symulacje rozmów kwalifikacyjnych, uczymy nowoczesnych techniki autoprezentacji, zaawansowanych narzędzi perswazyjnych opartych o najbardziej skuteczne tzw. techniki przekierowań, skomplikowane palety sprzeciwów itd.

 

Wszystkich uczestników objętych programem rekomendujemy naszym Klientom, analizując jednocześnie opinię zwrotną na temat potencjału poszczególnych kandydatów.

 

Gwarantujemy przy tym bardzo dużą skuteczność.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.